Επιστολή ΔΣΛ προς συνταξιούχους Δικηγόρους για κρούσματα «παραδικηγορίας»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάρισα 26 Μαρτίου 2013

Προς τους συνταξιούχους συναδέλφους Δικηγόρους

Αγαπητοί συνταξιούχοι συνάδελφοι,
Εν όψει της μεγάλης διάστασης που τείνει να λάβει το ζήτημα που αναπτύσσεται κατωτέρω, κρίθηκε σκόπιμο να  απευθύνουμε στον καθένα σας την παρούσα επιστολή.
Δεν είναι λίγες οι φορές που γινόμαστε δέκτες παραπόνων ή καταγγελιών αναφορικά με ενέργειες συνταξιούχων δικηγόρων, ευτυχώς ολίγων, οι οποίες δεν τιμούν ούτε τους ιδίους, ούτε το λειτούργημα που άσκησαν.


Οι ενέργειες αυτές, έχουσες μορφή άλλοτε περιστασιακή και άλλοτε διαρκή και συστηματική, κατατείνουν στην εκ μέρους τους άσκηση παραδικηγορίας και δη επ’αμοιβή. Ο τρόπος που αυτές εκδηλώνονται ποικίλει κατά περίπτωση. Ενδεικτικώς και μόνον αναφερόμαστε στην εκ μέρους τους διενέργεια νομικών ελέγχων στα υποθηκοφυλακεία/ κτηματολογικά γραφεία, στη σύνταξη δικογράφων στα οποία δεν απαιτείται υπογραφή δικηγόρου, στην παροχή νομικών συμβουλών σε πολίτες τους οποίους μάλιστα δέχονται σε γραφεία όπου συνεχίζουν να διατηρούν επαγγελματικές επιγραφές, στην συνοδεία πολιτών στα Δικαστήρια για αυτοπρόσωπη μεν παράστασή τους, υπό την προφανή δε καθοδήγησή τους εκ του σύνεγγυς, στην εν γένει παρουσία τους στους διαδρόμους των Δικαστηρίων και στις εξώθυρες γραφείων δικαστικών λειτουργών κατά τρόπο και με συχνότητα που δεν παραπέμπει σε τυχαίο γεγονός κλπ.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι ανωτέρω ενέργειες, συνδεόμενες με αποκόμιση οικονομικών ωφελημάτων, τυγχάνουν παράνομες, καθώς επισύρουν τόσο ποινικές όσο και διοικητικές-φορολογικές κυρώσεις.
Πέραν όμως της ανωτέρω διάστασής τους, αντιλαμβάνεσθε ότι (οι ενέργειες αυτές) τυγχάνουν και απολύτως αναξιοπρεπείς και εκθέτουν άπαντες στον κίνδυνο της συκοφαντίας και της απαξίωσης .
Τέλος, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι με τον τρόπο αυτό απομειούται αισθητά η δικηγορική ύλη για τους εν ενεργεία δικηγόρους, κυρίως δε τους νεότερους, οι οποίοι καλούνται, πέραν όλων των άλλων γνωστών προβλημάτων, να αντιμετωπίσουν και τον παραδικηγορικό και εκ των πραγμάτων αθέμιτο ανταγωνισμό συνταξιούχων συναδέλφων τους. Και τούτο διότι οι ψευδεπίγραφες νομικές υπηρεσίες των τελευταίων, παραπλανούν τους πολίτες διότι προφανέστατα φαντάζουν οικονομικά ελκυστικότερες, καθώς τούτοι, ως συνταξιούχοι, εκφεύγουν των φορολογικών και άλλων νομίμων επιβαρύνσεων ή κρατήσεων, που αυξάνουν αντικειμενικά το κόστος των δικηγορικών υπηρεσιών .
Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, έχοντας τη θεσμική υποχρέωση να περιφρουρήσει τόσο το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος όσο και τα δικαιώματα των μελών του, θα προβεί σε κάθε οφειλόμενη ενέργεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα που ανωτέρω περιγράφονται, μη λησμονώντας άμα να αποδώσει το δέοντα σεβασμό στους λοιπούς εξ υμών, που τίμησαν τη δικηγορία κατά την άσκησή της και συνεχίζουν και υπό την παρούσα ιδιότητά τους να την τιμούν με την αξιοπρέπεια του βίου τους.
Για το Δ.Σ.
Με τιμή
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                 ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ