Πρόταση Προέδρου ΔΣΛ προς την Ολομέλεια για αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ

Να προστεθεί άρθρο ως εξής: (Να λάβει αρίθμηση 37Α, η 38 με αναρίθμηση των υπολοίπων)
1. Ο δικηγόρος που ασκεί ατομικά τη δικηγορία έχει το δικαίωμα να ασκεί το λειτούργημά του στην περιφέρεια του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος και δεν υπόκειται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε προηγούμενη άδεια άσκησης από οποιαδήποτε αρχή.


2. Δύναται επίσης να ασκεί το λειτούργημά του και σε περιφέρειες άλλων δικηγορικών συλλόγων, μη δυνάμενης  όμως της άσκησης αυτής να προσλάβει την μορφή επαγγελματικής εγκατάστασης.
3. Το δικαίωμα των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 έχει και ο δικηγόρος που είναι μέλος αστικής επαγγελματικής δικηγορικής εταιρείας, τηρουμένων απαρεγκλίτως των διατάξεων των άρθρων 52 έως 59  του παρόντος νόμου και ιδίως εκείνων που αφορούν την ίδρυση, λειτουργία και στελέχωση των υποκαταστημάτων της.
4. Οι παραβάτες των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με προσωρινή και σε περίπτωση υποτροπής με οριστική παύση.
Να προστεθεί άρθρο ως εξής: (Να λάβει αρίθμηση 37Β η 39 με αναρίθμηση των υπολοίπων)
Ο δικηγόρος υποχρεούται να διατηρεί γραφείο μόνο στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου στο οποίο εδρεύει ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει.

Στο άρθρο 52 να προστεθούν παράγραφοι ως εξής:
9.Η αστική επαγγελματική δικηγορική εταιρεία που αποτελείται από δικηγόρους που ανήκουν όλοι στον ίδιο δικηγορικό σύλλογο, υποχρεούται να διατηρεί γραφείο στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου, στο μητρώο εταιρειών του οποίου είναι καταχωρημένη. Το γραφείο της «εταιρείας» είναι και γραφείο των δικηγόρων εταίρων της, οι οποίοι δεν δύνανται να διατηρούν ατομικό γραφείο.
10.Η αστική επαγγελματική δικηγορική εταιρεία που αποτελείται από δικηγόρους που ανήκουν σε διαφορετικούς δικηγορικούς συλλόγους υποχρεούται να διατηρεί γραφείο στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου, στο μητρώο εταιρειών του οποίου είναι καταχωρημένη. Το γραφείο της «εταιρείας» είναι και γραφείο των δικηγόρων εταίρων, που είναι μέλη του ίδιου δικηγορικού συλλόγου στο μητρώο εταιρειών του οποίου είναι καταχωρημένη η «εταιρεία» και οι οποίοι δεν δύνανται να διατηρούν ατομικό γραφείο. Κατ’ εξαίρεση οι δικηγόροι εταίροι της «εταιρείας» αυτής, που ανήκουν σε άλλους δικηγορικούς συλλόγους, έχουν ως  γραφείο το υποκατάστημα της εταιρείας στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκουν, τηρουμένων απαρεγκλίτως των διατάξεων του παρόντος νόμου για την ίδρυση, λειτουργία και στελέχωση των υποκαταστημάτων της αστικής επαγγελματικής δικηγορικής εταιρείας.

- Στη παράγραφο 4 του άρθρου 52 στην έβδομη σειρά να απαλειφθεί η φράση «με σταθερή σχέση» και να αντικατασταθεί με τη φράση «έμμισθη δικηγορική εντολή».
Άρθρο  55.  Εισφορές – Εταιρική Περιουσία – Εταιρικές Μερίδες.
1. Οι Εταίροι εισφέρουν υποχρεωτικά στην Εταιρεία την εργασία τους. Συμπληρωματικά επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας η εισφορά σε χρήμα ή σε κινητά πράγματα και η χρήση κινητών και ακινήτων πραγμάτων. Επιτρέπεται επίσης η κτήση κυριότητας ακινήτου από την Εταιρεία για την επαγγελματική της εγκατάσταση και μόνον. Η αποτίμηση των εισφορών καθώς και οι τυχόν απολείψεις και επιστροφές οποιωνδήποτε ποσών στους Εταίρους λόγω αποχωρήσεως ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αποφασίζονται από τους Εταίρους της Δικηγορικής Εταιρείας.
Σε καμία περίπτωση η αποτίμηση της εισφοράς της εργασίας του εταίρου στην Εταιρεία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 8% του συνολικού ποσοστού της αποτίμησης της συνεισφοράς εργασίας των υπολοίπων εταίρων.
Σημ: Στην παράγραφο 1 προστίθεται το υπογραμμισμένο τμήμα.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣα