Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για βιβλιοδέτηση συγγραμμάτων Βιβλιοθήκης ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου βιβλιοδέτησης νομικών περιοδικών και συγγραμμάτων των τελευταίων δύο (2) ετών. Προσκαλούνται όλοι οι επαγγελματίες και αποδεδειγμένα έμπειροι βιβλιοδέτες-τυπογράφοι, όπως παραλάβουν από τη Διεύθυνση του Δ.Σ.Λ. το σχετικό έγγραφο με πληροφορίες για τον όγκο των προς βιβλιοδέτηση συγγραμμάτων έως και την 10.05.2011 και κατόπιν καταθέσουν σε σφραγισμένους φακέλους την οικονομική και τεχνική τους προσφορά (τεχνική υπό την έννοια του τύπου βιβλιοδέτησης, χρώματος, πιθανής ύπαρξης χρυσοτυπίας κ.ο.κ.) έως και την 20.05.2011.
Απαράβατος όρος είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου σε παρόμοιες κατασκευές και βασικά κριτήρια:

α) Η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. δερματόδετοι τόμοι, εξωτερική χρυσοτυπία κ.ο.κ)

β) Η ταχύτητα παράδοσης των βιβλιοδετημένων τόμων. Και

γ) Για την οικονομική αξιολόγηση βασικό κριτήριο θα είναι η τμηματική αποπληρωμή και η εξόφληση μόνον κατόπιν της οριστικής παραδόσεως και παραλαβής και του τελευταίου τόμου που θα βιβλιοδετηθεί.

Η αποσφράγιση των προσφορών που θα υποβληθούν εμπροθέσμως (ήτοι μέχρι την 20-5-2011) θα πραγματοποιηθεί από το Προεδρείο του Δ. Σ. Λ. και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί από την Οικονομική Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του Δ. Σ. Λ.

Λάρισα 26 Απριλίου 2011

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ