Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια Η/Υ και ασύρματου δικτύου για τη Βιβλιοθήκη ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη :
Α. Τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο (και συγκεκριμένα σε εξειδικευμένες βάσεις νομικών πληροφοριών).

Β. Ενός (1) εκτυπωτή δικτύου [Τα υπό στοιχεία «Α» και «Β» είδη προορίζονται για εγκατάσταση στη Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Λ. και θα είναι διασυνδεμένα].

Γ. Ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet HotSpot) με κάλυψη ολόκληρου του Μεγάρου Δικηγόρων.

Προσκαλούνται όλοι οι πιστοποιημένοι ή αποδεδειγμένα έμπειροι προμηθευτές ειδών πληροφορικής και κατασκευαστές δικτύων, όπως προβούν σε αυτοψία των εν λόγω χώρων κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Δ.Σ.Λ. (τηλ. 2410-532037) έως και την 10.05.2011 και κατόπιν καταθέσουν σε σφραγισμένους φακέλους την προσφορά τους έως και την 20.05.2011.
Απαράβατος όρος είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου σε παρόμοιες προμήθειες και εγκαταστάσεις και μεταξύ των βασικών κριτηρίων:
α) Για την τεχνική αξιολόγηση, η προσφερόμενη τεχνολογία του προσφερόμενου υλικού (νεώτερες εκδόσεις, τεχνικές προδιαγραφές), η φιλικότητα προς το χρήστη, η προσφερόμενη υποστήριξη μετά παράδοση (follow up support), η αισθητική και λειτουργική αρτιότητα, η ταχύτητα παράδοσης, η προσφερόμενη εγγύηση για τον εξοπλισμό, οι προτεινόμενοι τρόποι ασφάλειας δικτύων.
β) Για την οικονομική αξιολόγηση βασικό κριτήριο θα είναι η τιμή, η τμηματική αποπληρωμή και η εξόφληση μόνον κατόπιν της οριστικής παραδόσεως και παραλαβής (κατόπιν παρέλευσης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας).
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από το Προεδρείο και η αξιολόγησή τους από την Οικονομική και την Επιστημονική Επιτροπή του Δ.Σ.Λ..
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον ταμία του Δ.Σ.Λ. κ. Αντ. Γραβάνη (τηλ. 2412-001220).

Λάρισα, 27.04.2011
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ