Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για μηχανοργάνωση/αρχειοθέτηση Βιβλιοθήκης ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου της μηχανοργάνωσης του υπάρχοντος υλικού της βιβλιοθήκης του (ΔΣΛ), ήτοι -πιο αναλυτικά- του έργου της καταμέτρησης, καταγραφής των συγγραμμάτων που υπάρχουν, τοποθέτησης και αρχειοθέτησης τους κατά κλάδο δικαίου (Αστικό, Ποινικό κλπ) με τρόπο απτό και λειτουργικό για τους συναδέλφους (π.χ. κλάδοι που σχετίζονται να βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, όπως το Αστικό με το Εμπορικό Δίκαιο) και τέλος, της καταχώρησής τους σε σχετική βάση δεδομένων – ευρετήριο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της βιβλιοθήκης.

Προσκαλούνται όλοι οι επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμοι, οι οποίοι κατέχουν σχετικό τίτλο σπουδών, όπως έρθουν σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Δ.Σ.Λ. και λάβουν σχετικές πληροφορίες για τον όγκο των υπαρχόντων συγγραμμάτων έως και την 10.05.2011 και κατόπιν καταθέσουν εγγράφως (σε κλειστούς φακέλους) το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του ως άνω έργου έως και την 20.05.2011 μετά της σχετικής προσφοράς για την απαιτούμενη αμοιβή εκ μέρους τους.

Απαράβατος όρος είναι η κατοχή σχετικού τίτλου σπουδών του υποψηφίου (πτυχιούχος βιβλιοθηκονόμος) και βασικά κριτήρια:

α) Η πιθανή ύπαρξη γενικής προϋπηρεσίας

β) Η πιθανή προηγούμενη ενασχόληση σε ίδιο ή όμοιο έργο

γ) Η ταχύτητα παράδοσης του όλου έργου. Και

δ) Η αποδοχή του όρου ότι η εξόφληση της αμοιβής που θα συμφωνηθεί θα λάβει χώρα μόνον κατόπιν της οριστικής ολοκληρώσεως του έργου και σχετικού ελέγχου περί της ορθής εκτέλεσης αυτού.

Η αποσφράγιση των προσφορών που θα υποβληθούν εμπροθέσμως (ήτοι μέχρι την 20-5-2011) θα πραγματοποιηθεί από το Προεδρείο του Δ. Σ. Λ. και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί από την Οικονομική Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του Δ. Σ. Λ.

Λάρισα 26 Απριλίου 2011

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ